Abbott Channel Off Take Analyst in Ho Chi Minh City, Vietnam

 • Lập báo cáo phân tích kết quả nhập hàng, số hàng bán ra và số tồn kho của cửa hàng

 • Tổng hợp và theo dõi kết quả tìm kiếm khách hàng mới của các nhãn hàng

 • Phân bổ và theo dõi kế hoạch sử dụng ngân sách hoạt động của nhóm Trade Consumer.

 • Tổng hợp và theo dõi thực hiện kế hoạch bố trí nhân viên PG/Activation hỗ trợ bán ra cho cửa hàng

 • Cập nhật biến động cạnh tranh từ thị trường

 • Cập nhật tình hình nhân sự in/out của phòng ban. Lập thủ tục đáp ứng nhân sự theo nhu cầu hoạt động. Quản lý dữ liệu hồ sơ nhân viên

 • Ước tính chi phí hoạt động hằng tháng

 • Thanh toán các khoản chi phí theo chương trình cho nhân viên

 • Báo cáo phân tích trong lĩnh vực liên quan theo yêu cầu từ cấp lãnh đạo

 • Phân công sắp xếp nhân sự trong nhóm phù hợp từng thành viên để đáp ứng nhu cầu công việc

 • Làm việc với các phòng ban triển khai các quy trình có liên quan

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com